Claustre -Correus

 

EDUCACIÓ INFANTIL
4t AMARIA QUESmaques@ceipjoanmasiverd.cat
5è AANTÒNIA TROBATatrobat@ceipjoanmasiverd.cat
6è AMARGALIDA BAUZÀmbauza@ceipjoanmasiverd.cat
6è BMARIA OLIVERmoliver@ceipjoanmasiverd.cat 
 
+1CATI RIGOcrigo@ceipjoanmasiverd.cat
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r AMARIA VIDALmvidal@ceipjoanmasiverd.cat
1r BPILAR MARTÍNpmartin@ceipjoanmasiverd.cat 
2n CATALINA MAScmas@ceipjoanmasiverd.cat
3r AFRANCISCA Mª NIELLfmniell@ceipjoanmasiverd.cat 
3r BMª FRANCISCA ROSSELLÓmfrossello@ceipjoanmasiverd.cat 
4t AMª ANTÒNIA MÓRAmamora@ceipjoanmasiverd.cat 
4t BJERO GRIMALTjgrimalt@ceipjoanmasiverd.cat 
5è ACATALINA MAYAcmaya@ceipjoanmasiverd.cat
5è BMARGA NICOLAU mnicolau@ceipjoanmasiverd.cat
6è APAULA VILApvilap@ceipjoanmasiverd.cat
6è BBÀRBARA FLORITbmflorit@ceipjoanmasiverd.cat 
MESTRES ESPECIALISTES
ANGLÈSCATERINA SALOM
CHUS BARREDA
csalom@ceipjoanmasiverd.cat
mjbarreda@ceipjoanmasiverd.cat
ED. FÍSICAMIQUEL SERRALTA
MIQUEL ESTELA
mserralta@ceipjoanmasiverd.cat
mestela@ceipjoanmasiverd.cat
MÚSICASANTI COMAS scomas@ceipjoanmasiverd.cat 
RELIGIÓ CATÒLICA

RELIGIÓ ISLÀMICA
PENDENT

PENDENT
@ceipjoanmasiverd.cat

@ceipjoanmasiverd.cat
EQUIP DE SUPORT 
PTBÀRBARA FLORIT
MARGALIDA HORRACH
bmflorit@ceipjoanmasiverd.cat 
mhorrach@ceipjoanmasiverd.cat
ALSÍLVIA SOLIVELLAS ssolivellas@ceipjoanmasiverd.cat 
ADMARIVÍ OBRADORmobrador@ceipjoanmasiverd.cat 
ATEMARIA NADAL
ORIENTADORAMARIA FONOLLARmfonollar@ceipjoanmasiverd.cat
PTSCMAGDALENA ALOU 
EQUIP DIRECTIU
DIRECTORAPAULA AMENGUALpamengual@ceipjoanmasiverd.cat 
SECRETÀRIASÍLVIA SOLIVELLAS ssolivellas@ceipjoanmasiverd.cat 
CAP D’ESTUDISMARIVÍ OBRADORmobrador@ceipjoanmasiverd.cat