Escola matinera

L’AMIPA ofereix el servei d’escola matinera des de les 7 a les 9 hores del matí.

Aquesta, està ubicada al menjador escolar, s’hi pot accedir des de l’entrada de primària.

L’escola matinera està equipada amb jocs i mobiliari per poder atendre les necessitats dels alumnes.

La monitora responsable és Catalina Tous.

PREUS (2022-23): mensual 40€ per alumnes (germans 30€ cada alumne); eventual 4,5€.

PLA DE CONCILIACIÓ I CORRESPONSABILITAT DE LES ILLES BALEARS: permet la reducció del cost de l’escola matinera a les famílies usuàries de dit servei.

LA CAIXA: ES92 2100 8207 1213 0003

BIZUM TELÈFON AMIPA: 627 122 417

montuiriamipa@gmail.com