Claustre de professors

 

EDUCACIÓ INFANTIL
3 anys AMARGALIDA BAUZÀmbauza@ceipjoanmasiverd.cat 
3 anys BANTÒNIA ALZAMORAaalzamora@ceipjoanmasiverd.cat 
4 anys AMª FRANCISCA MIRALLES mfmiralles@ceipjoanmasiverd.cat 
4 anys BMª ANTÒNIA CERDÀ mcerda@ceipjoanmasiverd.cat 
5 anys AÁNGEL RÚA arua@ceipjoanmasiverd.cat 
+1CATI RIGOcrigo@ceipjoanmasiverd.cat 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r AREBECA MELISrmelis@ceipjoanmasiverd.cat 
1r BCATALINA MAYAcmaya@ceipjoanmasiverd.cat
2n AMARIA VIDALmvidal@ceipjoanmasiverd.cat 
2n BCATALINA ROSSELLÓcrossello@ceipjoanmasiverd.cat 
3r AFRANCISCA Mª NIELLfmniell@ceipjoanmasiverd.cat 
3r BMª FRANCISCA ROSSELLÓmfrossello@ceipjoanmasiverd.cat 
4t AJERÒNIA GRIMALTjgrimalt@ceipjoanmasiverd.cat 
4t BAINA GALMÉSagalmes@ceipjoanmasiverd.cat 
5è AMIQUEL ÀNGEL HOMARmahomar@ceipjoanmasiverd.cat 
5è BMARGALIDA NICOLAU mnicolau@ceipjoanmasiverd.cat 
6è ADANIEL CUELLARdcuellar@ceipjoanmasiverd.cat
6è BMª ANTÒNIA MÓRAmamora@ceipjoanmasiverd.cat 
MESTRES ESPECIALISTES
ANGLÈSMIQUEL DOMINGO
MIQUEL ÀNGEL HOMAR 
REBECA MELIS 
mdomingo@ceipjoanmasiverd.cat  
mahomar@ceipjoanmasiverd.cat 
rmelis@ceipjoanmasiverd.cat 
ED. FÍSICAMIQUEL SERRALTA
DANI CUELLAR
mserralta@ceipjoanmasiverd.cat 
dcuellar@ceipjoanmasiverd.cat
MÚSICASANTI COMAS scomas@ceipjoanmasiverd.cat 
RELIGIÓMª ANTÒNIA CABOTmcabot@ceipjoanmasiverd.cat 
EQUIP DE SUPORT 
PTPILAR MARTÍNpmartin@ceipjoanmasiverd.cat 
ALSÍLVIA SOLIVELLAS ssolivelles@ceipjoanmasiverd.cat 
ADMARIVÍ OBRADOR
MAGDA FERRER
mobrador@ceipjoanmasiverd.cat 
mmferrer@ceipjoanmasiverd.cat
SUPORTLIDA FERRAGUTlferragut@ceipjoanmasiverd.cat 
SUPORTMARIA VALLESPIRmvallespir@ceipjoanmasiverd.cat 
ATEMARIA ESTRANY
EOEPJOANA ESTRANYjestrany4@gmail.com 
FISIOMARGALIDA SOLIVELLAS 
EQUIP DIRECTIU
DIRECTORAPAULA AMENGUALpamengual@ceipjoanmasiverd.cat 
SECRETARIGABRIEL MIRALLESgmiralles@ceipjoanmasiverd.cat 
CAP D’ESTUDISMARIVÍ OBRADORmobrador@ceipjoanmasiverd.cat