Escola matinera

L’AMIPA ofereix el servei d’escola matinera des de les 7 a les 9 hores del matí.

Aquesta, està ubicada al menjador escolar, s’hi pot accedir des de l’entrada de primària.

L’escola matinera està equipada amb jocs i mobiliari per poder atendre les necessitats dels alumnes.

La monitora responsable és Catalina Tous.

PREUS: mensual 40€ per alumnes (germans 30€ cada alumne); eventual 4,5€.

FINANÇAMENT PARCIAL DEL COST D’ESCOLA MATINERA: El Consell de Ministres de dia 9 de març de 2021 va aprovar el “Plan Corresponsables”, destinat al finançament de projectes per al desenvolupament d’actuacions i/o prestacions orientades a facilitar la conciliació de les famílies amb filles o fills menors de 14 anys.
Les actuacions a desenvolupar per a la implementació de l’esmentat pla, s’incardinen dins el Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears 2021-2024.
Dins el Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears es posa en marxa una actuació per al finançament parcial del cost de l’escola matinera en centres educatius públics per tal d’afavorir la conciliació de les famílies.

Per poder fer-ne ús abans s’ha d’enviar un missatge a l’AMIPA al següent telèfon 627122417 amb antelació (el dia anterior a les 9h del dematí com a màxim), per poder gestionar si hi haurà espai. Sempre rebreu una resposta de si podreu emprar el servei o no.

FULL INSCRIPCIÓ ESCOLA MATINERA 2021-2022