Claustre de professors-Correus electrònics

 

EDUCACIÓ INFANTIL
4t AESTER GARÍ egari@ceipjoanmasiverd.cat
5è AMARGALIDA BAUZÀ mbauza@ceipjoanmasiverd.cat
5è BANTÒNIA MARTORELLamartorell@ceipjoanmasiverd.cat
6è ACATI RIGOcrigo@ceipjoanmasiverd.cat 
6è BMªANTÒNIA CERDÀmacerda@ceipjoanmasiverd.cat 
+1ANTÒNIA TROBATatrobat@ceipjoanmasiverd.cat
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r ACATALINA MAScmas@ceipjoanmasiverd.cat
2n AMARIA VIDALmvidal@ceipjoanmasiverd.cat 
2n BCATALINA MAYAcmaya@ceipjoanmasiverd.cat
3r AMª ANTÒNIA MÓRAmamora@ceipjoanmasiverd.cat 
3r BDANI CUELLARdcuellar@ceipjoanmasiverd.cat 
4t AFRANCISCA Mª NIELLfmniell@ceipjoanmasiverd.cat 
4t BMª FRANCISCA ROSSELLÓmfrossello@ceipjoanmasiverd.cat 
5è AMª ANTÒNIA FIOLmafiol@ceipjoanmasiverd.cat
5è BMARGALIDA ESTRANYmestranym@ceipjoanmasiverd.cat
6è AALICIA MONTAÑESamontanes@ceipjoanmasiverd.cat
6è BMARGALIDA NICOLAU mnicolau@ceipjoanmasiverd.cat 
MESTRES ESPECIALISTES
ANGLÈSCATERINA SALOM
CHUS BARREDA
csalom@ceipjoanmasiverd.cat
mjbarreda@ceipjoanmasiverd.cat
ED. FÍSICAMIQUEL SERRALTA
ANTONI JOAN MAYOL
MAGDALENA GARCIA
mserralta@ceipjoanmasiverd.cat
ajmayol@ceipjoanmasiverd.cat
mgarcia@ceipjoanmasiverd.cat
MÚSICASANTI COMAS scomas@ceipjoanmasiverd.cat 
RELIGIÓ CATÒLICA

RELIGIÓ ISLÀMICA
ÀGUEDA GARCIA

ZAINAB EL KARRAT
agarcia@ceipjoanmasiverd.cat

zelkarrat@ceipjoanmasiverd.cat
EQUIP DE SUPORT 
PTPILAR MARTÍNpmartin@ceipjoanmasiverd.cat 
ALSÍLVIA SOLIVELLAS ssolivellas@ceipjoanmasiverd.cat 
ADMARIVÍ OBRADORmobrador@ceipjoanmasiverd.cat 
ATEMARIA NADAL
ORIENTADORAEULÀLIA PORTEReporter@ceipjoanmasiverd.cat
PTSCMAGDALENA ALOU 
EQUIP DIRECTIU
DIRECTORAPAULA AMENGUALpamengual@ceipjoanmasiverd.cat 
SECRETÀRIASÍLVIA SOLIVELLAS ssolivellas@ceipjoanmasiverd.cat 
CAP D’ESTUDISMARIVÍ OBRADORmobrador@ceipjoanmasiverd.cat