Els delegats d’aquest curs

Vos presentam els delegats d’aquest curs 2021-22 de la nostra escola. Cada un d’ells/es representaran la seva classe i seran una peça clau pel bon funcionament del grup.

Les seves funcions seran preocupar-se dels problemes de la classe, aportar iniciatives positives per millorar el funcionament del grup classe i tenir inicatives per tal d’establir bones relacions entre el professorat i l’alumnat.

REUNIÓ FAMÍLIES

Les reunions inicials amb les famílies es duran a terme per grups estables de convivència. Sempre que sigui possible serà en espais exteriors i mantenint el distanciament interpersonal. Recordau que l’ús de mascareta és OBLIGATORI en el centre escolar, tant en interiors com exteriors. Només hi podrà assistir un tutor per a cada alumne, els infants/germans no hi poden assistir.

GRUPDIAHORA
4T EI A (3 ANYS A)07 OCTUBRE16:30
4T EI B (3 ANYS B)07 OCTUBRE17:30
5È EI A (4 ANYS A)14 OCTUBRE16:30
5È EI B (4 ANYS B)14 OCTUBRE17:30
6È EI A (5 ANYS)05 OCTUBRE16:30
1r A08 OCTUBRE17:00
1R B08 OCTUBRE18:00
2N A01 OCTUBRE17:00
2N B01 OCTUBRE18:00
3R A07 OCTUBRE19:00
3R B07 OCTUBRE19:00
4T A05 OCTUBRE17:30
4T B05 OCTUBRE18:30
5È A06 OCTUBRE19:00
5È B06 OCTUBRE18:00
6È A14 OCTUBRE18:30
6È B14 OCTUBRE18:30

Inici de curs 2021-2022

DIVENDRES, 10 DE SETEMBRE DE 2021

Normes COVID

  • A primària ús obligatori de mascareta a l’interior i exterior.
  • Neteja i desinfecció de mans a les entrades i sortides de l’aula.
  • No acudir al centre en cas de presentar simptomatologia compatible amb la COVID-19, els que estiguin en aïllament per diagnòstic o els que estiguin en quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

ENTRADES I SORTIDES

  • Entrades i sortides escalonades: utilitzar els diferents accessos per evitar aglomeració a les entrades i sortides del recinte escolar.
  • Els pares, mares i acompanyants no entraran dins el recinte com a norma general a les entrades i sortides. Hi haurà un mestre de torn a les diferents entrades i sortides i els tutors a les corresponents aules.

Els germans poden entrar junts per l’entrada del germà que arribi primer i sortir junts amb el germà que surti més tard. Si un germà va a educació infantil poden entrar/sortir junts per l’entrada d’infantil.

SERVEIS Inici dels serveis d’escola matinera (entrada per primària de 7 a 9 hores) i menjador escolar (de 14 a 15h i fins a les 16 hores guarderia de menjador) dia 10 de setembre de 2021.

LLISTES GRUPS NOUS (4T EI, 1R, 3R I 4T EP PENJADES AL TAULÓ D’ANUNCIS DE PRIMÀRIA).

CLAUSTRE 2021/2022 – TUTORIES (Clicau a sobre)

DIES NO LECTIUS ELEGITS PEL CENTRE: 11 D’OCUTBRE, 07 DE DESEMBRE, 25 DE FEBRER I 16 DE MAIG.

Beques Menjador Escolar 2021-2022

Podeu consultar la RESOLUCIO CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR clicant a sobre o entrar al següent enllaç: https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_individualitzats_de_menjador_novetat/

Les sol·licituds s’han de presentar, degudament emplenades, del 6 al 17 de setembre de 2021 als centres educatius on es cursen els estudis durant el curs escolar 2021-2022 o a través de la Seu Electrònica de la CAIB, mitjançant certificat digital. Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la documentació acreditativa necessària

Ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

El termini per a sol·licitar-les finalitza el dia 30 de setembre de 2021.

Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació professional.

Les sol·licituds s’han d’emplenar a través d’aquesta pàgina o a la seu electrònica del Ministeri:
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

Vos deixam un document amb aclariments respecte les novetats i informacions de la convocatòria.